Zasady przyjęć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13  w Warszawie:

 1. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie, a korzystanie z jej oferty jest dobrowolne.
 2. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży:
  uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni;
  - dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli oraz młodzieży nieuczęszczającej do szkół zamieszkałym na terenie dzielnicy Targówek,
  - oraz ich rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom.
 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń ma prawo na każdym etapie zrezygnować z udzielanej pomocy.
 2. Pracowników poradni obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Podstawą rozpoczęcia w poradni postępowania w kierunku udzielenia pomocy jest wypełnienie zgłoszenia oraz podpisanie go przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka lub przez pełnoletniego ucznia.
 4. Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie, a także na stronie internetowej poradni (https://ppp13targowek.eduwarszawa.pl).
 5. Sekretariat przyjmuje zapisy osobiście w siedzibie Poradni przy ul.  Odrowąża 23 w Warszawie, telefoniczne pod nr telefonu 22 811-05-22 lub 22 811-26-46 oraz drogą mailową (ppp13@eduwarszawa.pl). Aby dokonać zapisu niezbędne są: imię i nazwisko dziecka/ucznia, szkoła, klasa lub miejsce zamieszkania, powód zgłoszenia, numer pesel oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisanie dziecka drogą mailową następuje w chwili otrzymania informacji zwrotnej z terminem z sekretariatu Poradni i po potwierdzeniu tego terminu. Samo wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka do Poradni.
 6. O kolejności przyjęć decyduje data zgłoszenia, wyjątkiem są sytuacje szczególne (np. interwencyjne).
 7. Sekretariat umawia rodzica na pierwszą wizytę do psychologa mającego w swoich zadaniach prowadzenie placówki, do której uczęszcza dziecko lub psychologa badającego dzieci w wieku 0-3 oraz dziecko na pierwszą wizytę do w/w psychologa. Na pierwszą wizytę do psychologa rodzic przychodzi bez dziecka. O dalszych formach pomocy dziecku decyduje psycholog wraz z rodzicem na pierwszym spotkaniu.

Następnie sekretariat zapisuje dziecko lub/i dziecko i rodzica do specjalistów wskazanych przez psychologa prowadzącego: pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy, terapeuty SI, psychoterapeuty lub/i innych specjalistów zatrudnionych w Poradni.

9a. Wyjątek stanowią zapisy do logopedów dotyczące dzieci w wieku 0-3 lata lub dzieci nieuczęszczających do placówek. Sekretariat na wniosek rodziców zapisuje ich bezpośrednio na pierwszą wizytę do logopedy oraz w/w dzieci na pierwszą wizytę do logopedy. Na pierwsze spotkanie z logopedą rodzic/opiekun prawny przychodzi bez dziecka. Rodzic/opiekun prawny może równocześnie wnioskować o zapisanie do psychologa.

 1. Na wszystkie spotkania ze specjalistami wskazane jest, by rodzic przygotował dokumenty dotyczące dziecka, w tym: zaświadczenia lekarskie, kopie zeszytów dziecka, opinie ze szkoły/placówki lub od innych specjalistów, okołoporodową dokumentację dziecka, itp. O niezbędnych dokumentach, w celu realizacji wniosku rodzica, psycholog poinformuje rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym spotkaniu.
 2. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka w trakcie diagnozy (dziecko powinno być zdrowe, zaopatrzone np. w okulary, alternatywne formy komunikacji). Wskazane jest, aby przeprowadzać badanie małych dzieci w godzinach do południa.
 3. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.

 

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w poradni:

 1. W czasie pobytu w poradni dziecko powinno znajdować się pod opieką rodzica (opiekuna prawnego) lub specjalisty. Wskazane jest unikanie sytuacji dłuższego przebywania dziecka w poczekalni bez bezpośredniej opieki osoby dorosłej.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w poczekalni.

3. Dzieci, korzystające z pomocy poradni, mogą samodzielnie wrócić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez rodziców (opiekunów prawnych) ze specjalistą. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) powinno zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka z poradni oraz klauzulę, że rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia przez dziecko z placówki.

4. Specjalista może odmówić wypuszczenia dziecka z poradni pomimo oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego), jeśli uważa, że zaistniałe okoliczności lub stan psychofizyczny dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu (np. późna pora, burza, złe samopoczucie dziecka itp.). W zaistniałej sytuacji specjalista kontaktuje się telefonicznie z rodzicem (opiekunem prawnym).

5. W sytuacji, jeśli rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, zobowiązany jest, aby w trakcie wizyty dziecka przebywać na terenie poradni.

6. Odbiór dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym jest możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica. Osoba upoważniona zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego jej personalia.