Informacje ogólne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13

ul. Odrowąża 23
03-310 Warszawa

Tel: 22 811-05-22, 22 811-26-46

e-mail: ppp13@eduwarszawa.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 jest jednostka organizacyjną m. st. Warszawy.
Poradnia jest publiczną placówką oświatową, której celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek  funkcjonujących w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Udzielamy także pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie naszej dzielnicy, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.


Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w sobotę 9:00-13:00


Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Kontakt ze specjalistami poradni możliwy jest w godzinach pracy na terenie poradni, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM NOWEGO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ ORAZ W CELU WYDANIA OPINII LUB ORZECZENIA NIEZBĘDNE JEST DOSTARCZENIE NA PIERWSZĄ WIZYTĘ NUMERU PESEL DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO Z OPIEKI PORADNI.


Informacje, zgłoszenia i zapisy na badania możliwe pod numerami telefonów:

tel: 22 811 26 46, 22 811 05 22, 22 614 30 55

Informacja na temat RODO:

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół i placówek  działających na terenie dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Udzielamy także pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie naszej dzielnicy, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.

W sytuacji nagłej bądź kryzysowej do poradni może zgłosić się każda osoba, w tym  niepełnoletnia, z zastrzeżeniem, że przed osiągnięciem pełnoletniości władzę rodzicielską sprawują rodzice (prawni opiekunowie). To oznacza, że dalsze działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec osoby niepełnoletniej mogą być prowadzone jedynie za ich wiedzą i zgodą.

Z konsultacji telefonicznej można skorzystać podczas dyżurów telefonicznych  specjalistów. Możliwe są również spotkania informacyjne na terenie poradni.

Działania wobec pełnoletnich uczniów podejmujemy na ich wniosek.


Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej. We współpracy z rodzicami i nauczycielami  zajmujemy się w szczególności:

 • diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  • szczególnie uzdolnionych,
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 • pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;