Nauczanie Indywidualne

Nauczanie indywidualne i indywidualne roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne są organizowane przez dyrektora przedszkola/szkoły/placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616).

Indywidualne nauczanie organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i na okres wskazany w tym orzeczeniu, nie krótszy niż 30 dni. Orzeczenie takie jest wydawane przez zespół orzekający powoływany przez dyrektora poradni.

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 13 wydaje:

orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkujących w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, tj. dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Wnioskodawca składa wniosek do zespołu orzekającego poradni.

Wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

  1. okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  2. rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  3. zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;


W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu, zawiadamiając o terminie posiedzenia wnioskodawcę. Wniosek jest rozpatrywany zgodnie z obowiązującą procedurą. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje