Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. (G. Kowalczyk, T. Opolska).

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

  • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
  • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na te zachowania, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635).

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
  • psycholog,
  • logopeda,
  • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

Zadania Zespołu to:

  • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania dziecka i rodziny,
  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej i ośrodkiem pomocy społecznej, w celu zapewnienia dziecku odpowiednich form terapii,
  • opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem pomocy rodzinie,
  • analizowanie skuteczności podejmowanych działań, wprowadzanie zmian, planowanie dalszego postępowania.

Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, z dzieckiem i rodziną – dla dzieci w wieku od 0 do 3 roku życia – lub grupowo, w grupach 2-3-osobowych, dla dzieci, które ukończyły 3. rok życia. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w placówkach oświatowych lub w domu rodzinnym dziecka.

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy przez osoby zamieszkałe na terenie dzielnicy Targówek jest zgłoszenie się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13, gdzie na wniosek rodzica przeprowadza się wszechstronną diagnozę dziecka, a następnie zespół orzekający podejmuje decyzję o potrzebie (bądź braku potrzeby) wczesnego wspomagania rozwoju.

Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju rodzice powinni zgłosić się do jednej z placówek oświatowych w Warszawie, w których  prowadzone są specjalistyczne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Lista placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju.

Warszawski System Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie:

Koordynator miejskiego systemu wczesnego wspomagania rozwoju: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10, tel. 022 822 77 17