Kwestionariusz Covid 19

Zgłoszenie do poradni

 

Indywidualne nauczanie:
– zaświadczenie lekarskie do indywidualnego nauczania
– opinia nauczycieli do indywidualnego nauczania 
– wniosek do zespołu orzekającego

Zaświadczenie lekarskie – lekarz medycyny pracy

Wczesne wspomaganie rozwoju
– zaświadczenie lekarskie do opinii o wczesnym wspomaganiu
– wniosek do zespołu orzekającego

Kształcenie specjalne
– zaświadczenie lekarskie do kształcenia specjalnego
– opinia nauczycieli do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
– wniosek do zespołu orzekającego

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 
– zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki
– opinia nauczycieli do zindywidualizowanej ścieżki

Druki poradni:

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o przekazanie teczki

 

Statut poradni

Akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1616)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)