Opieką logopedyczną w naszej poradni obejmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami mowy w wieku od 0 do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Zakres oddziaływań:

 • diagnoza logopedyczna obejmująca
  • badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych;
  • badanie artykulacji w mowie spontanicznej i w próbach testowych;
  • badanie słuchu fonemowego;
  • badanie funkcji oddychania i połykania;
  • sprawdzenie rozumienia mowy;
  • sprawdzenie poziomu kompetencji językowej;
  • wywiad dotyczący danych środowiskowych, anamnezy, rozwoju mowy dziecka i ewentualnej wcześniejszej terapii logopedycznej;
  • indywidualna terapia logopedyczna zakładająca ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicem, obejmująca wszystkie rodzaje zaburzeń mowy, m.in.: dyslalie, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, afazje, dysartrie;
  • profilaktyka logopedyczna;
  • konsultacje  i doradztwo merytoryczne dla rodziców,
  • dla nauczycieli, logopedów szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych osób;
  • badania przesiewowe z wykorzystaniem PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW  (badanie słuchu, audiometria, badanie wzroku i mowy). 

Zasady kierowania:
Zajęcia postdiagnostyczne przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie działania Poradni oraz posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest złożenie wniosku o objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi w poradni. Wniosek można pobrać w sekretariacie Poradni lub ze strony internetowej z zakładki >Do pobrania >Druki i złożyć go w terminie do 16 września 2022 r. w sekretariacie Poradni lub drogą mailową na adres: ppp13@eduwarszawa.pl w temacie wiadomości wpisując [Zajęcia].
O ostatecznym przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje osoba prowadząca terapię. Rodzice zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia do 15 października 2022 r.