Terapia Pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Jej celem jest rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Odziaływania terapeutyczne skupiają się na: kształtowaniu prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy, doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla dzieci, młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z posiadanego potencjału intelektualnego.

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych, zajęć grupowych (np. warsztaty ortograficzne, warsztaty grafomotoryczne) bądź konsultacji terapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia stwierdzonych trudności u ucznia.

Zajęcia postdiagnostyczne przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie działania Poradni oraz posiadających opinię psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest złożenie wniosku o objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi w poradni. Wniosek można pobrać w sekretariacie Poradni lub ze strony internetowej z zakładki >Do pobrania >Druki i złożyć go w terminie do 16 września 2022 r. w sekretariacie Poradni lub drogą mailową na adres: ppp13@eduwarszawa.pl w temacie wiadomości wpisując [Zajęcia].
O ostatecznym przyjęciu dziecka na zajęcia decyduje osoba prowadząca terapię. Rodzice zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia do 15 października 2022 r.