Zespół Orzekający

W poradni działa zespół orzekający,  który działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół orzekający wydaje:

  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Orzeczenia i opinie wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności opinie specjalistów, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o nauczania indywidualnego, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

  1. okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola;
  2. rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły lub przedszkola;
  3. zakres, w jakim dziecko którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły może brać udział w zajęciach organizowanych z grupą wychowawczą w przedszkolu, oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole lub przedszkolu.
  4. W przypadku ucznia szkoły zawodowej do wniosku o nauczanie indywidualne należy dołączyć zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.


Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

WAŻNE!
Poradnią właściwą do orzekania w sprawach dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących
 jest poradnia:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
02-026 Warszawa,
ul. Raszyńska 8/10
sekretariat: 22 822 77 17